Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi

2017. gada augusts – 2018. gada jūlijs (salīdzinot ar 2016. gada augustu – 2017. gada jūliju), milj. eiro

Avots: Valsts kase

Pieejami: xls un pdf failu formātos: ikmēneša un kumulatīvais.

Valsts budžets veidojas, summējot valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta un atvasināto publisko personu ieņēmumus un izdevumus, atņemot konsolidējamās pozīcijas, kas pamatā ir savstarpējie transferti (pārskaitījumi) starp budžetiem (ieskaitot pašvaldību budžetu).

Valsts konsolidētais kobudžets veidojas, summējot valsts budžeta un pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumus un izdevumus, atņemot konsolidējamās pozīcijas, kas pamatā ir savstarpējie transferti (pārskaitījumi) starp budžetiem (ieskaitot pašvaldību budžetu).

Detalizētāka instrukcija pieejama šeit.

 

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2018. gada 21. augustā