Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi

2016. gada novembris – 2017. gada oktobris (salīdzinot ar 2015. gada novembri – 2016. gada oktobri), milj. eiro

Avots: Valsts kase

Pieejami: xls un pdf failu formātā.

Valsts budžets veidojas, summējot valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta un atvasināto publisko personu ieņēmumus un izdevumus, atņemot konsolidējamās pozīcijas, kas pamatā ir savstarpējie transferti (pārskaitījumi) starp budžetiem (ieskaitot pašvaldību budžetu).

Valsts konsolidētais kopbudžets veidojas, summējot valsts budžeta un pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumus un izdevumus, atņemot konsolidējamās pozīcijas, kas pamatā ir savstarpējie transferti (pārskaitījumi) starp budžetiem (ieskaitot pašvaldību budžetu).

Detalizētāka instrukcija pieejama šeit.

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2017. gada 22. novembrī