2017. gada 19. septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīti darba kārtības punkti, kuri paredz ietaupīto līdzekļu pārdali. Padome iebilst pret lēmumiem pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017. gadam par 4 106 825 eiro. Padome uzskata, ka lēmumi par finansējuma piešķiršanu, samazinot izdevumus iemaksām Eiropas kopienas budžetā un valsts parāda vadības programmā 2017. gadā, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

2017. gada 14. septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali. Padome iebilst pret lēmumu pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017. gadam par 16 400 000 eiro. Padome uzskata, ka lēmums par finansējuma piešķiršanu Veselības ministrijai, samazinot izdevumus iemaksām Eiropas kopienas budžetā 2017. gadā, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

2017. gada 5. septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali. Padome iebilst pret lēmumu pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017. gadam par 19 046 489 eiro. Padome uzskata, ka lēmums par finansējuma piešķiršanu Satiksmes ministrijai, samazinot izdevumus iemaksām Eiropas kopienas budžetā 2017. gadā, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

2017.gada aprīlī sadarbībā ar pētījumu centru SKDS tika veikta kārtējā aptauja par valsts budžeta disciplīnu. Ziņojumā tiek izklāstīti aptaujas rezultāti. Respondentu atbildes sniedz ieskatu sabiedrības viedoklī par fiskālo politiku un ilgtspēju un aktualizē vairākus jautājumus, kas jāizskata, strādājot pie Latvijas fiskālās ilgtspējas ziņojuma.

Rezultāti liecina, ka sabiedrība atbalsta pretciklisku fiskālo politiku un lēmumus ar paredzamām ilgtermiņa sekām. Vienlaikus ir novērojama neapmierinātība ar publisko pakalpojumu kvalitāti un zems uzticības līmenis sociālās aizsardzības un veselības sistēmām. Tas var radīt spiedienu uz izdevumu politiku, kāpinot budžeta deficītu un apdraudot fiskālo ilgtspēju. Padomes Fiskālo risku eksperta Emīla Ķīļa pētījums pieejams šeit.

2017. gada 24. augustā Fiskālās disciplīnas padome (Padome) informēja par apstiprinājumu Finanšu ministrijas (FM) makroekonomikas prognozēm, norādot, ka tās kopumā ir reālistiskas. Vienlaikus makroekonomikas prognozes apstiprināja aizdomas par ekonomikas "uzsilšanu", kas prasa īstenot piesardzīgu fiskālo politiku, tajā skaitā rezervju veidošanu, valsts parāda samazināšanu, nevis fiskālu ekspansiju. Padome atzīmē, ka Valdība katru gadu izmanto visas iespējamās atkāpes no Fiskālās disciplīnas likumā noteiktā -0,5% budžeta mērķa.

Preses brīfinga prezentācija un video.

Par Valdības aizmāršību saistībā uz budžeta programmām ar elastību, tā sacīt - tas nav brīvais atlikums, bet gan elastīgā pozīcija, kuras ietaupījums automātiski samazina izdevumu griestus par tādu pat summu. 

Jaunumi

2017. gada 19. septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīti darba kārtības punkti, kuri paredz grozījumus apropriācijā apakšprogrammai "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" un "Valsts parāda vadība". 2017. gadā, tās attiecīgi samazinot par 4 010 609 eiro un 96 216 eiro.

2017. gada 14. septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” uz Veselības ministrijas budžeta programmas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” apakšprogrammām. Kopumā tiek pārdalīti 16 400 000 eiro.

Ir noslēdzies atklātais konkurss par pētniecības pakalpojumiem, un 2017. gada 15. septembrī noslēgti šādi līgumi: ar SIA "Ernst&Young Baltic" par makroekonomikas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšanu, ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtu par fiskālās ilgtspējas eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšanu un ar Viktoru Miglinieku par fiskālo risku eksperta konsultāciju pakalpojumu sniegšanu.  

2017. gada 5. septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” uz Satiksmes ministrijas budžeta programmas 31.00.00 “Sabiedriskais transports” apakšprogrammām. Kopumā tiek pārdalīti 19 046 489 eiro.

2017. gada 4. septembrī notika Fiskālās disciplīnas padomes sēde. Sēdē tika pārrunātas tēmas, kuras tiks detalizētāk apskatītas Padomes ikgadējā Uzraudzības ziņojumā. Padomes ziņojums tiks publicēts oktobra sākumā. Sēdē tika apspriesti arī 2018. gada pētniecības plāni un sadarbība ar iepirkuma procedūras ietvaros piesaistītajiem ekspertiem.

Jaunumu arhīvs