Fiskālās disciplīnas padome apstiprinājusi Finanšu ministrijas izstrādātās makroekonomikas prognozes 2018.-2021.gadam, ko Valdība izmantos par pamatu konsultācijām ar Eiropas Komisiju, lai iezīmētu nākamā gada valsts budžeta aprises. Kopumā Padome FM izstrādātās makroekonomikas prognozes vērtē kā reālistiskas. Taču bažas rada ekonomikas izaugsmes potenciāls, proti – tas varētu būt vājāks nekā šobrīd prognozē FM, kas savukārt nozīmē, ka ekonomikas izaugsme nākotnē var sabremzēties straujāk un kopumā naudas tēriņiem būs mazāk. 

Mūsu "ēna" Edvards Kalniņš (Rīgas Franču licejs) dalījās šodienas iespaidos: "Ēnojot Fiskālās disciplīnas padomi, uzzināju to, kāda ir šīs iestādes vēsture un pamatfunkcija, centos arī izprast, kāda ir makroekonomistu radošā darba pieeja, darba diena un veicamie pienākumi. Piedalījos un uz savas ādas izjutu arī preses konferences organizēšanas kārtību un nepieciešamos sagatavošanās darbus."

2018. gada 30. janvāra Ministru kabineta sēdē tika pieņemts konceptuālais ziņojums "Par Sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018.–2020.gadā"" Konkrēti, Ministru kabinets pieņēma priekšlikumu, kas ļauj pārdalīt valsts ģimenes pabalstiem paredzētos līdzekļus citu "Demogrāfisko lietu centrs" ierosināto prioritāro pasākumu īstenošanai, ja tiek identificēti ietaupījumi šajā budžeta kategorijā. Jebkurš izdevumu ietaupījums, kas veidojas no budžeta kategorijām, kas uzskaitītas Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta pirmajā daļā, samazina izdevumu griestus, tādējādi izdevumu pārdalīšana ir Fiskālās disciplīnas likuma prasību pārkāpums.

Fiskālās disciplīnas Uzraudzības ziņojumā par Latvijas Vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018.-2020. gadam Padome nepiekrita atkāpei no budžeta bilances mērķa, lai ieviestu strukturālās reformas veselības aprūpē. Padomes nostāja bija, ka pieejamā informācija par reformu un tās ilgtermiņa ietekmi uz tautsaimniecības izaugsmi nebija pietiekama, lai attaisnotu deficīta finansējuma izmantošanu.

Ņemot vērā Veselības ministrijas atsūtīto informāciju, kura sniedz pārskatu par reformu pasākumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, Padome atceļ savu iebildumu pret deficīta atkāpi veselības aprūpes sistēmas reformas īstenošanai. Padome turpinās pārraudzīt progresu saistībā ar strukturālajām reformām veselības aprūpes sistēmā.

Fiskālā ilgtspēja apzīmē valdības spēju turpinot nākotnē pašreizējo ieņēmumu un izdevumu politiku pildīt izdevumu un finansiālās saistības, vienlaikus neradot nekontrolējamu valsts parāda pieaugumu. Šogad veiktā fiskālās politikas analīze liecina, ka izaicinājumi būs jāpiedzīvo gan sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanā, gan valsts parāda apkalpošanā.

Skaidrojošais video par strukturālās bilances nosacījumu, izmantojot MS Excel tabulas no Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma. Kopīgi ejam cauri tam, kā tiek izrēķināts strukturālās bilances nosacījums budžeta plānošanas posmā.

Jaunumi

Fiskālās disciplīnas padome apstiprinājusi Finanšu ministrijas izstrādātās makroekonomikas prognozes 2018.-2021.gadam, ko Valdība izmantos par pamatu konsultācijām ar Eiropas Komisiju, lai iezīmētu nākamā gada valsts budžeta aprises. Kopumā Padome FM izstrādātās makroekonomikas prognozes vērtē kā reālistiskas. Taču bažas rada ekonomikas izaugsmes potenciāls, proti – tas varētu būt vājāks nekā šobrīd prognozē FM, kas savukārt nozīmē, ka ekonomikas izaugsme nākotnē var sabremzēties straujāk un kopumā naudas tēriņiem būs mazāk.

Fiskālās disciplīnas padome par vienu no saviem uzdevumiem uzskata sabiedrības izglītošanu un informēšanu, kas ir būtisks labas pārvaldības elements. Latvijā nu jau par tradīciju kļuvusī Ēnu diena ir laba iespēja uzrunāt vidusskolēnu auditoriju, dodot iespēju interesentiem nākt un piedalīties Padomes ikdienas darbā un iepazīt profesionāļus, kuri darbojas Padomē. 

2018. gada 9. februārī notika kārtējā Padomes sēde, kurā piedalījās Finanšu ministrijas makroekonomikas vadošie eksperti. Sēdē tika apspriestas jaunākās Latvijas makroekonomikas prognozes, kas būs par pamatu Latvijas Stabilitātes programmai 2018.-2021. gadam. 

Arī šogad Ministru kabinetā turpinās iepriekšējā gadā aktīvi aizsāktā rīcība, kuras rezultātā Valdības pieņemtie lēmumi paredz tērēt ietaupītos resursus no tām budžeta programmām, kuras ir īpaši aizsargātas. Fiskālās disciplīnas likuma piektajā pantā ir noteiktas valsts budžeta programmas, kurās ietaupījumi nozīmē budžeta maksimālo izdevumu samazinājumu, nevis iespēju finanšu līdzekļus pārdalīt citām Valdības vajadzībām.

2018.gada 2.februārī notika Fiskālās disciplīnas padomes IKP darba grupas sēde. Sēdē piedalījās arī pārstāvji no Latvijas Bankas. IKP darba grupa diskutēja Latvijas makroekonomikas attīstības aktualitātes, īpašu uzmanību pievēršot Latvijas potenciālā IKP augsmes jautājumam turpmākajos gados. 

Jaunumu arhīvs