Kopsavilkums par budžeta ieņēmumu un izdevumu plāna izpildi

2019. gada janvāris – 2021. gada marts, milj. eiro

Avots: Valsts kase

Pieejami: xls un pdf failu formātos.

Valsts budžets veidojas, summējot valsts pamatbudžeta, valsts speciālā budžeta un atvasināto publisko personu ieņēmumus un izdevumus, atņemot konsolidējamās pozīcijas, kas pamatā ir savstarpējie transferti (pārskaitījumi) starp budžetiem (ieskaitot pašvaldību budžetu).

Valsts konsolidētais kobudžets veidojas, summējot valsts budžeta un pašvaldību konsolidētā budžeta ieņēmumus un izdevumus, atņemot konsolidējamās pozīcijas, kas pamatā ir savstarpējie transferti (pārskaitījumi) starp budžetiem (ieskaitot pašvaldību budžetu).

 

 

 

Pēdējo reizi saturs atjaunots : 2021. gada 23. aprīlī