Fiskālā budžeta deficīta palielināšana būs pretrunā ar noteikto likumā  2014. gada 27. oktobrī

Atsaucoties uz pagājušajā nedēļā izskanējušo Finanšu ministra Andra Vilka viedokli par iespējām izskatīt fiskālā deficīta palielinājumu, Fiskālās disciplīnas padome uzskata, ka papildus izdevumus budžetā var atļauties tikai tādā gadījumā, ja ir atbilstoši samazināti citi izdevumi vai palielināti budžeta ieņēmumi.

Valdība ir sagatavojusi un iesniegusi Eiropas Komisijā 2015.gada budžeta plāna projektu, kurā gan vispārējā valdības sektora budžeta deficīts, gan arī strukturālais deficīts ir noteikts 1% apmērā no Iekšzemes kopprodukta.

"Valdība kopumā ievēro Fiskālās disciplīnas likuma prasības, taču deficīta palielinājums virs šī līmeņa apdraud Latvijas kā fiskāli disciplināras valsts sasniegto reputācijas līmeni un sadarbības partneru uzticību Latvijas tautsaimniecības ilgtspējīgai izaugsmei. Lai gan makroekonomisko rādītāju analīze 2015.gada valsts budžetam un 2016.-2017.gadu budžeta ietvara likumam turpinās, jau pašlaik ir skaidrs, ka 2015.gadam brīvā fiskālā telpa labākajā gadījumā ir nulle", sacīja Fiskālās disciplīnas padomes loceklis Mortens Hansens.

Neskatoties uz vairāku tautsaimniecības nozaru svarīgām papildu vajadzībām, valdībai ir rūpīgi jāizvērtē prioritātes un nepieciešamības gadījumā jāskata iespējas budžeta ieņēmumu palielināšanai, lai nodrošinātu šo prioritāšu ieviešanu, vai attiecīgo pasākumu termiņu pārskatīšanu. Tautsaimniecības pēdējo gadu augsme ir radījusi nozarēs nepamatotu optimismu par valsts budžeta līdzekļu nepārtrauktu pieplūdumu viņu apetītes apmierināšanai. Fiskālo deficītu un valsts parādu nedrīkst palielināt īstermiņa tekošajām vajadzībām bez tālākiem ieguldījumiem valsts attīstībā.

Padome uzsākusi ikgadējā fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma izstrādi, kas šogad tiks iesniegts Saeimā, pievienojot to Ietvara likuma projektam pirmo reizi.

Uzziņai:
Padome ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību.
Padome īsteno sekojošas funkcijas:

  • uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
  • pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
  • uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
  • sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
  • sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
  • sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
  • sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
  • lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Papildu informācija:
Dace Kalsone
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Tālrunis: 29170372, e-pasts: fiskala.padome@gmail.com