Fiskālās disciplīnas padome konstatē atkārtotu maksimālo budžeta izdevumu pārkāpumu  2018. gada 1. novembrī

Papildinot Fiskālās disciplīnas padomes 2018.gada 23.oktobrī nosūtīto neatbilstības ziņojumu par tās dienas Ministru kabineta sēdē izskatīto, Padome vēl vēršs uzmanību, ka tajā pat dienā Ministru kabinets atbalstīja darba kārtības punktu, kas paredz apropriācijas pārdales uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" no Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammām 5 465 000 eiro apjomā 
– 20.01.00 "Valsts sociālie pabalsti" 3 620 781 eiro apmērā;
– 20.02.00 "Izdienas pensijas" 1 732 643 eiro apmērā;
– 20.04.00 "Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti" 111 576 eiro apmērā.

Jebkurš izdevumu ietaupījums, kas veidojas no budžeta kategorijām, kas uzskaitītas Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta pirmajā daļā, samazina maksimālos izdevumu apmērus 2018. gadam, tādējādi izdevumu pārdalīšana izraisa Fiskālās disciplīnas likuma prasību pārkāpumu.

Fiskālās disciplīnas likuma 8. pants nosaka, ka, veicot budžeta grozījumus, koriģētie maksimāli pieļaujamie valsts budžeta izdevumi tiek precizēti Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta uzskaitītajos gadījumos.

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 9. panta otro daļu, ja Ministru kabinets pieņem normatīvo aktu, kas nosaka, ka budžeta izdevumi pārsniedz vidējā termiņa budžeta ietvara likumā noteikto valsts budžeta izdevumu maksimālo apmēru, kas ir saistīta ar 5. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, vai samazina plānotos valsts budžeta ieņēmumus, Ministru kabinetam jānodrošina, ka vienlaikus stājas spēkā normatīvais akts vai normatīvie akti, kas kompensē izdevumu pieaugumu vai ieņēmumu samazinājumu.

Padome nevar piekrist viedoklim, ka apropriāciju pārdale ir pieļaujama Latvijas likumdošanas nozīmē, jo pārdales rezultātā tiek grozītas apropriācijas, uz kurām attiecas Fiskālās disciplīnas likuma II nodaļas noteikumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Padome secina, ka Ministru kabineta sēdē 23. oktobrī pieņemtais lēmums pārdalīt ietaupītos līdzekļus no Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammām "Valsts sociālie pabalsti", "Izdienas pensijas" un "Bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu pabalsti" neatbilst Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam. Lēmums piešķirt papildu līdzekļus, samazinot jebkuru no apropriācijām, kurām ir piešķirtas elastīguma klauzulas, kas noteiktas Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta pirmajā daļā, radot resursu piešķiršanas iespēju, pārsniedz vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto maksimālo izdevumu apjomu.

Padome norāda uz sistemātisku praksi valdībai pieņemot lēmumus par izdevumu pārdalīšanu, kur kā finansējuma avots tiek norādītas neizmantotās apropriācijas, kuru apmēri tiek izmantoti maksimālo valsts budžeta izdevumu apmēra aprēķināšanai. Šī apropriācijām ir noteikta kārtība, kura pieļauj pārsniegt budžetā norādīto izdevumu apjomu, ja likumos vai starptautiskos līgumos paredzētajā kārtībā izdevumu apjoms pārsniedz budžetā ieplānoto. 

Lai novērstu neatbilstību, kas radās 2018. gada 23. oktobrī Ministru kabineta sēdē, Padome rekomendē sekojošo:

1. Ministru kabinetam sagatavot un pieņemt normatīvos aktus, kuri pilnībā kompensētu lēmumu piešķirt papildus 5 465 000 eiro virs koriģētā vidēja termiņa budžeta ietvarā 2018. gadam noteiktā maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apmēra.

2. Ministru kabinetam neizskatīt priekšlikumus pārdalīt izdevumu palielināšanai no Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta pirmajā daļā noteiktajām kategorijām, un tādējādi pārsniedzot maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2018. gadam un turpmākajos gados, kas noteikti vidēja termiņa budžeta ietvarā.

Neatbilstības ziņojums pieejams šeit.