Fiskālās padomes viedoklis par pieņemtajiem grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību  2018. gada 8. decembrī

6. decembrī, pieņemot grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, tostarp atbalstot priekšlikumu par finansējuma piešķiršanu vienai atsevišķai nozarei 8 313 222 eiro apmērā,  ar šo Saeimas lēmumu ir pārsniegts likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam noteiktais maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms 2019.gadam, uzskata  Fiskālās disciplīnas padome (Padome).

Minēto viedokli Padome iesniegusi Saeimai saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu (FDL), kas paredz, ka Padome sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli fiskālās politikas jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai.

Padome vērš uzmanību uz to, ka FDL nosaka ierobežojumus Ministru kabinetam iesniegt Saeimā likumprojektu vai pieņemt lēmumu, kurš palielina budžeta izdevumus vai samazina ieņēmumus, pārkāpjot vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apmēru. Līdzīgi arī Satversme paredz, ka gadījumos, ja Saeima pieņem lēmumu, kurš saistīts ar budžetā neparedzētiem izdevumiem, tad lēmumā jāparedz līdzekļi, ar kuriem segt šos izdevumus.

"Padome konstatē, ka Saeimas lēmums ir pieņemts, nenorādot pasākumus, kuri kompensētu papildus izdevumus valsts budžetā. Saeimas lēmums ir pieņemts, neskatot atbilstību Eiropas Savienības Stabilitātes un izaugsmes pakta prasībām dalībvalstīm ievērot valdības deficīta un parāda limitus. Šīs prasības pastāv neatkarīgi no tā, vai ar gadskārtējo valsts budžetu ir aktualizēts konkrēts maksimālo valsts budžeta izdevumu atsauces līmenis," vēstulē Saeimai norāda Padomes priekšsēdētājs Jānis Platais.

Lai novērstu atkāpes no vidēja termiņa budžeta ietvara likuma saistībām, kas izriet no Eiropas Savienības Stabilitātes un izaugsmes pakta un nodrošinātu atbildīgu un piesardzīgu rīcību ar valsts finansēm, Padome aicina pārskatīt iepriekšminēto lēmumu par papildus finansējuma piešķiršanu un jautājumu risināt likumos noteiktajā kārtībā.

Vidēja termiņa budžeta ietvars plāno valsts rīcībā pieejamos budžeta resursus un to izlietojumu atbilstoši valsts prioritātēm, ņemot vērā prasības nodrošināt stabilu ekonomikas attīstību un valsts starptautiskās saistības.

Fiskālās disciplīnas padomes (Nr.1-08/1493) viedoklis par grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību iesniegts Saeimai. Pieejams šeit