Fiskālās disciplīnas likuma 11. panta prasību izpildes pārbaude  2017. gada 6. decembrī

Fiskālās disciplīnas padome (Padome) veic novērtējumu tam, vai vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances korekcija, ja tāda jāveic saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma (FDL) 11. pantu, atbilst šī panta nosacījumiem, it īpaši attiecībā uz korekcijas mehānisma aktivizēšanas nepieciešamību, korekcijas apjomu un korekcijas piemērošanas laika periodu.

Padome apstiprina to, ka atbilstoši FDL 11. pantam strukturālās bilances korekcija nav nepieciešama. Strukturālās bilances nosacījums un izdevumu pieauguma nosacījuma aprēķini 2013.-2016. gadam uzrāda pozitīvu uzkrāto noviržu buferi. Tomēr cikliskās komponentes lielā ietekme strukturālās bilances nosacījuma novērtēšanā un IKP deflatora aplēšu ietekme izdevumu pieauguma nosacījuma aprēķinos norāda uz konservatīvas fiskālās politikas nepieciešamību.

Padome atzīmē, ka 2016. gada budžeta izpildes pozitīvie rezultāti ir uzlabojuši uzkrāto bilanču novirzi arī atbilstoši izdevumu pieauguma nosacījumam.

Padome uzskata, ka turpmāk uzlabojot FDL ietvaru būtu lietderīgi iekļaut korekcijas mehānisma novērtējumā visus FDL definētos skaitliskos nosacījumus, ieskaitot arī izdevumu pieauguma nosacījumu.

Viedoklis pieejams šeit.