Fiskālās disciplīnas padome apstiprina Finanšu ministrijas makroekonomikas prognozes  2016. gada 16. jūnijā

Atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) 20. pantam Finanšu ministrija (turpmāk – FM) sagatavo makroekonomiskās vidēja termiņa prognozes, tai skaitā iekšzemes kopprodukta (turpmāk – IKP) pieauguma tempa prognozes, iekšzemes kopprodukta deflatora prognozes un potenciālā iekšzemes kopprodukta pieauguma tempa prognozes. Atbilstoši FDL 28. panta 2. daļai, Fiskālās disciplīnas padomei (turpmāk – Padome) jāveic neatkarīgs FM potenciālā IKP un nominālā IKP aprēķina novērtējums.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 473/2013 (2013. gada 21. maijs) par kopīgiem noteikumiem budžeta plānu projektu uzraudzībai un novērtēšanai un pārmērīga budžeta deficīta novēršanai eirozonas dalībvalstīs 4.panta ceturtajā daļā noteikto, gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara (turpmāk – VTBI) projekti ir balstīti uz neatkarīgām makroekonomiskām prognozēm, kuras sniedz vai apstiprina neatkarīgas struktūras.

Saskaņā ar Vienošanos par sadarbību (turpmāk – VPS), kas parakstīta 2016. gada 8. februārī, Padome uzņemas atbildību kā neatkarīga struktūra apstiprināt FM neatkarīgās makroekonomikas prognozes divas reizes gadā – Stabilitātes programmas izstrādes laikā un gadskārtējā valsts budžeta un VTBI izstrādes laikā.

Makroekonomiskās prognozes VTBI 2017.-2019. gadam (turpmāk – pārskata periods) Padomei sākotnējā variantā tika iesniegtas 2016. gada 3. jūnijā. Tās iekļāva izmaiņas salīdzinot ar prognozēm, kas tika izmantotas par pamatu Latvijas Stabilitātes programmas 2016.-2019.gadam izstrādei. FM atjaunotās prognozes, kas ietvēra nozīmīgas 2016. gada 3. jūnijā saņemto prognožu izmaiņas, tika iesniegtas Padomei 2016. gada 8. jūnijā. Padomes sēdē 2016. gada 8. jūnijā makroekonomikas prognozes tika apspriestas ar FM.

Ar šo Padome apstiprina FM pārskata perioda makroekonomikas prognozes attiecībā uz reālā un nominālā IKP pieaugumu, potenciālā IKP pieaugumu un izlaižu starpībām, inflāciju un IKP deflatoru, lai tās izmantotu Latvijas VTBI 2017.-2019. gadam izstrādei. Pielikumā – Padomes viedoklis par makroekonomikas prognozēm.

Sagatavojot ikgadējo monitoringa ziņojumu par VTBI 2017.-2019. gadam, Padome sagatavos arī makroekonomikas apskata nodaļu. Pielikumā sniegtais viedoklis būs par pamatu šai nodaļai, taču Padome patur tiesības to atjaunot ar aktuālo informāciju.

Padomes izsaka pateicību par raito sadarbību un datu apmaiņu ar FM kolēģiem.

Padomes viedoklis pieejams šeit.

Uzziņai:
Padome ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību. Padome savu darbību uzsāka 2014.gada 1.janvārī.
Saeima Padomē apstiprinājusi publisko finanšu konsultantu Jāni Plato, Rīgas Tehniskās universitātes kancleru Ingaru Eriņu, publisko finanšu konsultantu Andžu Ūbeli, Swedbank Latvija galveno ekonomistu Mārtiņu Kazāku, Rīgas Ekonomikas augstskolas Ekonomikas departamenta vadītāju Mortenu Hansenu (Morten Hansen) un Igaunijas Bankas viceprezidentu Ulo Kāsiks (Ülo Kaasik).

Papildu informācija:
Elīna Veide
Padomes makroekonomikas eksperte
Smilšu ielā 1-512, Rīgā, LV-1919
Tālr.: +371 6708 3651
E-pasts: info@fdp.gov.lv
Mājaslapa: https://fdp.gov.lv
Twitter: @Fiskalapadome
Facebook: fiskalapadome