Fiskālās disciplīnas padome izskata makroekonomiskās un fiskālās attīstības prognozes 2016.-2018. gadiem  2015. gada 13. augustā

Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) vakar regulārajā sēdē izskatīja Finanšu ministrijas atjaunotās makroekonomikas attīstības prognozes un vispārējās valdības budžeta bilances prognozes 2016.-2018. gadam, atzīstot tās par pamatā pieņemamām. Vienlaikus Padome seko līdz 2015. gada budžeta izpildei un vērš uzmanību prognozētajam deficīta līmeņa pārsniegumam pretstatā 2015. gada budžeta likumā apstiprinātajam.

"Neskatoties uz tautsaimniecības lēnāku attīstību šogad nekā prognozēts apstiprinot 2015. gada budžetu un dēļ tā arī lielāku budžeta deficītu, pagaidām nodokļu ieņēmumu atpalikšana no plānā noteiktā nav liela", secināja Padomes loceklis Ulo Kāsiks.

"Valdībai, sākot darbu pie ikgadējā budžeta, jādomā arī par līdzsvarotu budžetu vidējā termiņā. Jāseko tam, lai plāni ir reāli, jo jau šī gada plānu izpildes rezultāti Latvijai draud ar kompensējošām korekcijām budžeta bilancē vidējā termiņā", sacīja Padomes loceklis Mārtiņš Kazāks.

Uzziņai:

Padome īsteno sekojošas funkcijas:
• uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
• pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
• uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
• sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
• sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
• sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
• sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
• lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Informācijas sagatavotājs:
Dace Kalsone
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
tālr. 6708 3650; e-pasta adrese: info@fdp.gov.lv