Fiskālās disciplīnas padome konstatē maksimālo budžeta izdevumu pārkāpumu  2018. gada 23. oktobrī

Fiskālās disciplīnas padome secinājusi, ka Ministru kabineta sēdē 23. oktobrī pieņemtais lēmums pārdalīt ietaupītos līdzekļus no Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammas "Valsts sociālie pabalsti" neatbilst Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam, jo šāds lēmums pārsniedz 2018. gadam noteikto maksimālo izdevumu apjomu.

2018. gada 23. oktobrī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts jautājums par valsts līdzekļu (apropriācijas) pārdali no Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammas "Valsts sociālie pabalsti" uz citām Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammām 4 561 470 eiro apmērā, kā arī uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu "Dotācija nacionālās nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā" kopumā 1 031 641 eiro apmērā.

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu, ja Ministru kabinets pieņem normatīvo aktu, kas nosaka, ka budžeta izdevumi pārsniedz valsts budžeta izdevumu maksimālo apmēru vai samazina plānotos valsts budžeta ieņēmumus, Ministru kabinetam jānodrošina, ka vienlaikus stājas spēkā normatīvie akti, kas kompensē izdevumu pieaugumu vai ieņēmumu samazinājumu.

"Jebkurš izdevumu ietaupījums šajās ar likumu aizsargātajās budžeta programmās samazina maksimālos izdevumu apmērus 2018. gadam, tādejādi izdevumu pārdalīšana izraisa Fiskālās disciplīnas likuma prasību pārkāpumu. Likums viegli ļauj palielināt izdevumus šajās programmās, ja veidojas šāda nepieciešamība, taču arī ietaupījumi šajās programmās tik pat automātiski jāparedz, kā budžeta maksimālo izdevumu samazinājums," norāda Jānis Platais, Fiskālās disciplīnas padomes (Padome) priekšsēdētājs.

Padome arī norāda uz sistemātisku valdības praksi pieņemt lēmumus par izdevumu pārdalīšanu, kur kā finansējuma avots tiek norādīti neizmantotie valsts budžeta līdzekļi, bieži vien no apropriācijām ar īpašu aizsardzību. Kā norāda Padome, šīs naudas izlietošanai ir noteikta kārtība, kura pieļauj pārsniegt budžetā norādīto izdevumu apjomu, ja likumos vai starptautiskos līgumos paredzētajā kārtībā izdevumu apjoms pārsniedz budžetā ieplānoto.

Lai novērstu minēto neatbilstību, Padome rekomendē Ministru kabinetam sagatavot un pieņemt normatīvos aktus, kuri pilnībā kompensētu lēmumu piešķirt papildus 5 596 470 eiro virs koriģētā vidēja termiņa budžeta ietvarā 2018. gadam noteiktā maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apmēra. Tāpat Padome iesaka Ministru kabinetam neizskatīt priekšlikumus pārdalīt izdevumu palielināšanu, tādējādi pārsniedzot maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2018. gadam un turpmākajos gados, kas noteikti vidēja termiņa budžeta ietvarā.

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu, Fiskālās disciplīnas padome uzrauga fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā. Ja Padome atklāj šī likuma pārkāpumus vai Padomei tie kļūst zināmi, tā sagatavo neatbilstības ziņojumu, kurā ietver rekomendācijas neatbilstību novēršanai.

Neatbilstības ziņojums pieejams šeit.