Fiskālās disciplīnas padome nepiekrīt līdzekļu pārdalei ar likumu aizsargātā budžeta programmā  2018. gada 29. augustā

Fiskālās disciplīnas padome secinājusi, ka Ministru kabineta sēdē 28. augustā pieņemtais lēmums pārdalīt ietaupītos līdzekļus no Labklājības ministrijas budžeta apakšprogrammas "Valsts sociālie pabalsti" neatbilst Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam, jo pārsniedz vidēja termiņa budžeta ietvara likumā noteikto maksimālo izdevumu apjomu.

2018. gada 28. augustā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts jautājums par līdzekļu pārdali apakšprogrammā "Valsts sociālie pabalsti". Ņemot vērā, ka plānoto pabalstu saņēmēju skaits invalīdu grupā, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana, netiek sasniegts, tika nolemts atlikuma pārdali vienreizēja pabalsta veidā pārdalīt citai sociālo pabalstu grupai – politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kopumā 1 287 700 eiro apmērā.

Kā norāda Padome, jebkurš izdevumu ietaupījums, kas veidojas no budžeta kategorijām, kas uzskaitītas Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta pirmajā daļā, tostarp arī sociālajiem pabalstiem, prasa pārskatīt noteiktos maksimālos izdevumu apmērus. Tādejādi līdzekļu pārdale, izmantojot ietaupījumus minētajos izdevumu posteņos, rada Fiskālās disciplīnas likuma pārkāpumu. Jāpiebilst, ka, nosakot maksimālo valsts budžeta izdevumu apmēru 2018. gadam, Padome ņēma vērā Finanšu ministrijas aprēķinus budžeta izdevumiem valsts sociālajiem pabalstiem.

Kā norāda Padomes priekšsēdētājs Jānis Platais, saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likumu, pieņemot šādu lēmumu, Ministru kabinetam būtu jānodrošina, ka vienlaikus stājas spēkā noteikumi, kas kompensē izdevumu pieaugumu vai ieņēmumu samazinājumu.

Lai novērstu minēto neatbilstību, Padome iesaka Ministru kabinetam sagatavot un pieņemt normatīvos aktus, kuri pilnībā kompensētu lēmumu piešķirt papildus 1 287 700 eiro virs koriģētā vidēja termiņa budžeta ietvarā 2018. gadam noteiktā maksimālā izdevumu apmēra.

Tāpat Padome arī rekomendē Ministru kabinetam neizskatīt priekšlikumus pārdalīt izdevumu palielināšanai no Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta pirmajā daļā noteiktajām kategorijām, pārsniedzot maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2018. gadam un turpmākajos gados, kas noteikti vidēja termiņa budžeta ietvarā.

Neatbilstības ziņojums pieejams šeit.