Fiskālās disciplīnas padomes darba grupas uzsāk darbu  2014. gada 16. oktobrī

Fiskālās disciplīnas padomes darba grupas uzsāk darbu

Ar mērķi sagatavot fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, kura galvenās sastāvdaļas ir fiskālo risku un makroekonomikas rādītāju prognožu novērtējums, darbu ir uzsākušas Fiskālās disciplīnas padomes (turpmāk – Padome) darba grupas. 2014.gada 7.oktobrī darbu sāka Fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupa, un 2014.gada 16.oktobrī darbu sāk Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupa.

"Padomes uzdevums ir izvērtēt Ministru kabineta darbu, identificējot fiskālos riskus, to iestāšanās varbūtības un fiskālās ietekmes novērtēšanu, kā arī pasākumus risku novēršanai un mazināšanai", sacīja Fiskālās nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstības novērtējuma darba grupas vadītājs, Padomes priekšsēdētājs Jānis Platais.

"Budžeta tēriņu un fiskālajai politikai jābūt piesardzīgai un pārdomātai, lai negatīvu pavērsienu gadījumā budžetā būtu adekvātas rezerves. Ekonomikas izaugsmei svarīgu reformu trūkums pēdējo pāris gadu laikā, kā arī ārējās vides pasliktināšanās (politiskie riski Krievijā un sagurums Eiropas ekonomikā) Latvijai nozīmē lēnāku izaugsmi un, visticamāk, arī mazāk apjomīgus nodokļu ieņēmumus, nekā iepriekš cerēts. Veidojot nākamā gada budžetu, ir jāskatās ne tikai tuvākā gada ietvaros, bet jāsaglabā ilgāka termiņa skats gan budžeta stabilitātes nodrošināšanai, gan reformu īstenošanai ar mērķi balstīt izaugsmi", sacīja Potenciālā un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējuma darba grupas vadītājs, Padomes loceklis Mārtiņš Kazāks.

Padomes darba grupas pieņem zināšanai Finanšu ministrijas un citu Latvijas un starptautisko institūciju veiktos novērtējumus, un uzsāk ikgadējā fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu, kas šogad tiks iesniegts Saeimā, pievienojot to Ietvara likuma projektam pirmo reizi.

Uzziņai:
Padome ir neatkarīga koleģiāla institūcija, kas izveidota ar mērķi nodrošināt fiskālās disciplīnas nosacījumu ievērošanas uzraudzību.
Padome īsteno sekojošas funkcijas:

  • uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
  • pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
  • uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
  • sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
  • sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
  • sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
  • sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
  • lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Papildu informācija:
Dace Kalsone
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Tālrunis: 29170372, e-pasts: fiskala.padome@gmail.com