Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam  2018. gada 28. decembrī

Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojums par valsts pagaidu budžetu 2019. gadam

Likuma par budžetu un finanšu vadību 15. pants nosaka pilnvarojumu un ierobežojumus finanšu ministram noteikt valsts budžeta izdevumus, aizdevumus un aizņēmumus apstākļos, ja nav stājies spēkā gadskārtējais valsts budžeta likums. Šāds pagaidu budžets ir izveidots 2019. gadam.

2018. gada 13. decembrī Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk tekstā – Padome) saņēma no Finanšu ministrijas (turpmāk tekstā – FM) fiskālo nosacījumu aprēķinus (1. pielikums)[1], kā arī 19. decembrī 2019. gada pagaidu budžetu, kurš sagatavots atbilstoši Likuma par budžetu un finanšu vadību 15. panta prasībām. Atbilstoši noteiktajam Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk tekstā – FDL) Padome īsteno FDL  noteikto  fiskālo  nosacījumu  ievērošanas  uzraudzību  vidēja termiņa budžeta ietvara likuma (turpmāk tekstā – VTBIL ) un  gadskārtējā  valsts budžeta likuma sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā, piemērojot šo normu arī uz pagaidu budžetu.

2019. gada pagaidu budžetā noteiktie izdevumi iekļaujas vidēja termiņa budžeta ietvara likumā 2018., 2019. un 2020. gadam (turpmāk tekstā – VTBIL 2018./20.) noteiktajā maksimālo izdevumu apmērā t.i. 9 322,9 milj. eiro. 

Vienlaikus gan FM, gan Padome – atbilstoši fiskālo nosacījumu aprēķinam – konstatē nepieciešamību samazināt maksimālo izdevumu apmēru sastādot valsts budžetu 2019. gadam un arī VTBI 2020. gadam.

Fiskālo nosacījumu aprēķini liek samazināt 2019. gada maksimālos izdevumus par 108,1 milj. eiro un noteikt tos 9 214,8 milj. eiro līmenī. Veidojot fiskālā nodrošinājuma rezervi FDL noteiktajā kārtībā, valsts budžetā 2019. gadam var apstiprināt izdevumus 9 184,0 milj. eiro apmērā.

Gan FM, gan Padomes aprēķinos 2019. un 2020. gadā kā stingrākais nosacījums tiek noteikts pārmantojamības nosacījums, 2021. gadā – bilances nosacījums. Tas nozīmē, ka 2019. gadam un 2020. gadam iepriekš apstiprinātā VTBIL 2018./20. noteiktie maksimālie valsts budžeta izdevumi, kuri koriģēti atbilstoši FDL prasībām, noteiks maksimālos valsts budžeta izdevumus.

Pamatojoties uz stingrāko fiskālo nosacījumu 2019. gadam (pārmantojamības nosacījumu) vispārējās valdības bilance 2019. gadā ir pieļaujama  -0,73% no IKP apmērā, bet strukturālā bilance -0,57% no IKP apmērā. Padomes aprēķini strukturālo bilanci konstatē -1,08% apmērā, galvenokārt dēļ atšķirībām viedoklī par nodokļu reformas ietekmes vienreizējo efektu. Padome arī atzīmē, ka Stabilitātes un izaugsmes pakta (turpmāk – SIP) elastības nosacījumi, pielietojot veselības reformas atkāpi 2019. gadā neļauj sasniegt FDL noteikto vidēja termiņa strukturālās bilances mērķi – tas ir ne mazāk kā -0.5% no IKP.

Padome secina, ka FM sagatavotais pagaidu budžets atbilst fiskālās politikas prasībām, kuras nosaka Likums par budžetu un finanšu vadību un ietvara likums attiecībā uz 2019. gada budžeta svarīgākajiem parametriem. Tomēr gatavojot gadskārtējo budžetu 2019. gadam jārēķinās ar nepieciešamību palielināt budžeta ieņēmumus vai samazināt izdevumus, lai nosegtu izveidojušos negatīvo fiskālo telpu un papildus izdevumus, kuri apstiprināti pagaidu budžetā, lai gan tie nebija iekļauti ietvara likumā 2019. gadam.

[1] Fiskālo nosacījumu aprēķins veikts vispārējās valdības budžeta plānam 2018. gada 6. novembrī.

Uzraudzības ziņojums pieejams šeit.
Skaitlisko nosacījumu tabulas pieejamas šeit.