Fiskālās disciplīnas padome konstatē neatbilstības pārdalot valsts budžeta izdevumus  2019. gada 1. novembrī

2019. gada 29. oktobrī Ministru kabinets izskatīja un apstiprināja Informatīvo ziņojumu “Par valsts pamatbudžeta pamatfunkciju izdevumu prognozēto neapguvi un iespējamo līdzekļu pārdali 2019.gadā”. Pārskatot neapgūtos līdzekļus, dažādās programmās, tika rasti 31,2 milj. eiro, kurus nolemts izlietot citu programmu realizēšanai.

Neizlietoti līdzekļi ir arī tādās programmās, kurām atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma 5. pantam, fiskālās telpas plānošanā, tiek pielietoti izlīdzinātie izdevumi tā, lai budžeta izpildes gaitā novirzes no nepieciešamā līdzekļu apjoma neietekmētu šo programmu izpildes gaitu. Tie ir līdzekļi dažādu sociālo pabalstu saņēmēju grupām, kā arī līdzekļi valsts parāda vadībai, iemaksām Eiropas savienības budžetā vai starptautiskai sadarbībai. No pārdalītās summas, 31,2 milj. eiro,  Fiskālās disciplīnas padome konstatē Fiskālās disciplīnas likuma pārkāpumu pārdalot 8,1 miljona eiro 2019. gada budžetā,  no kuriem 7,6 miljoni eiro netika apgūti, jo sociālo pabalstu vai pensiju saņēmēju skaits un pabalstu apmēri nesasniedza plānoto.

Pārdalot izdevumus, no Fiskālās disciplīnas likuma 5.panta pirmajā daļā paredzētajām programmām, vienlaikus samazinās maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu apjoms. 

Papildus tam, Padome atsaucas uz savos iepriekšējos Uzraudzības ziņojumos pausto un norāda, ka Vidēja termiņa budžeta likuma nepieņemšana 2019.-2021. gadiem turpina izraisīt  nekonsekvences valsts budžeta plānošanas un izpildes procesā.  Likums par 2019. gada budžetu tika apstiprināts ar tādu izdevumu apjomu, kas pārsniedza  Vidēja termiņa budžeta ietvara likumā  2018.-2020. noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu 2019. gadam par 68 miljonu eiro apmērā.

Ar pilnu neatbilstības ziņojuma tekstu iespējams iepazīties Fiskālās disciplīnas padomes mājas lapā: https://fdp.gov.lv/files/uploaded/FDP_1_21_923_20191101_Neatbilstibas_zinojums_par_valsts_budzeta_izdevumu_pardali.pdf