Fiskālās padomes priekšlikumi grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību  2018. gada 3. decembrī

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) 28. panta septīto daļu Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli fiskālās politikas jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai.

Saeima ir uzsākusi izskatīt grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību (turpmāk – LBFV), galvenokārt fokusējoties uz pilnvarojumiem sakarā ar valsts pagaidu budžetu, kad līdz finanšu gada sākumam nav pieņemts jauns valsts budžets.

Būtisks priekšlikums LBFV likumprojektā atceļ līdzšinējo ierobežojumu, kas atļauj pilnvarojumus izdevumu veikšanai vienas divpadsmitās daļas no iepriekšējā gada valsts budžeta apropriācijas mēnesī. Jaunā norma paredz iespēju piešķirt ministriju un centrālo valsts iestāžu izdevumiem pilnvarojumus, nepārsniedzot vidēja termiņa budžeta ietvarā atbilstošajam gadam paredzēto. Padome piekrīt šim grozījumam, ņemot vērā, ka nostiprinās vidēja termiņa budžeta ietvara loma Latvijas fiskālajā pārvaldībā.

Tomēr, Padome norāda uz risku, ka, nepastāvot stingri noteiktam vispārējam maksimālo izdevumu apmēra ierobežojuma pilnvarojumam, pastāv iespēja turpināt izdevumu kāpināšanu virs kopējā vidēja termiņa budžeta ietvarā paredzētā maksimālā apmēra. Likumprojektā pagaidām arī nav izveidots kontroles mehānisms pagaidu budžeta ieviešanai un izpildei. Sakarā ar to, Padome ierosina papildināt LBFV likumprojektu ar sekojošām normām:

Papildināt 15.panta 2.punktu ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā:
"e) kopējie vispārējās valdības izdevumi nepārsniedz vidēja termiņa budžeta ietvara likumā atbilstošajam gadam noteiktos izdevumus."

Papildināt 15.pantu ar jaunu punktu šādā redakcijā:
"7) Finanšu ministrs nedēļas laikā pēc valsts budžeta izdevumu, aizdevumu un aizņēmumu limitu apstiprināšanas šī panta nozīmē publicē kopsavilkumu par noteiktajām finanšu vadības pilnvarām un ne vēlāk kā 15 dienas pēc ceturkšņa beigām kopsavilkumu par izmaiņām šajos pilnvarojumos."

Fiskālās disciplīnas padomes (Nr.1-08/1473) priekšlikumi grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību iesniegts Saeimai un Ministru kabinetam. Pieejams šeit.