Fiskālās politikas jomā mums ir ko mācīties no Zviedrijas un Igaunijas  2014. gada 16. decembrī

Fiskālās disciplīnas padome šonedēļ viesojās Zviedru fiskālās politikas padomē (Swedish fiscal policy council) un Igauņu fiskālajā padomē (Estonian fiscal council), kur ieguva vērtīgu pieredzi gan pētniecības, gan administratīvajos darba organizācijas jautājumos.

"Zviedru fiskālās politikas padome pilda ļoti plašas fiskālās politikas jautājumu izpētes funkcijas un to ietekmi uz tautsaimniecības attīstības cikliem ar lielāku uzsvaru uz nākotnes periodiem, ne tikai uz priekšā stāvošo budžeta gadu. Latvijā šādas domnīcas nav. Savukārt igauņi ir ilgstoši strādājuši pie sabalansēta budžeta (bezdeficīta budžeta). Cieša fiskālā disciplīna plus veiksmīgāka nodokļu politika un administrācija ļauj iekasēt 1/3 nodokļa sloga no iekšzemes kopprodukta. Aizsardzības jomas finansējums jau ilgstošā laika periodā tiek nodrošināts 2% apmērā no iekšzemes kopprodukta. Finansējums izglītības un inovāciju jomā ir lielāks nekā vidējais rādītājs Eiropas Savienībā, pateicoties augstākai nodokļu iekasējamībai", sacīja Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja vietnieks Ingars Eriņš.

Uzziņai:

Padome īsteno sekojošas funkcijas:

  • uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
  • pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
  • uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
  • sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
  • sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
  • sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
  • sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
  • lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Papildu informācija:
Dace Kalsone
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Tālrunis: 29170372, e-pasts: fiskala.padome@gmail.com
www: https://fdp.gov.lv