Ienākumu prognožu reālismu apdraud zemā inflācija  2015. gada 18. septembrī

Fiskālās disciplīnas padome šodien regulārajā sēdē, turpinot darbu pie Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma, atzina, ka ienākumu prognožu reālismu apdraud zemā inflācija.

"Lai gan Padome atzina Finanšu ministrijas prognozes kā visumā atbilstošas budžeta sastādīšanai, tomēr pēdējā laika notikumi rāda, ka cenas aug krietni lēnāk nekā iepriekš prognozēts, un tādējādi Finanšu ministrijas prognozes no piesardzīgām kļuvušas par optimistiskām. Valdības paredzētie soļi ieņēmumu pusē līdz 2018.gadam rada iespaidu, ka Valdības deklarācijā minētais 33% ienākumu līmenis no IKP nevarētu tikt sasniegts šīs Valdības laikā. Līdz ar to elastība fiskālās telpas radīšanā labāku valsts pakalpojumu nodrošināšanai ir ļoti apgrūtināta", sacīja Fiskālās disciplīnas padomes loceklis Andžs Ūbelis.

 

Uzziņai:

Padome īsteno sekojošas funkcijas:

• uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
• pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
• uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
• sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
• sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
• sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
• sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
• lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Informācijas sagatavotājs:
Dace Kalsone
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
tālr. 6708 3650; e-pasta adrese: info@fdp.gov.lv