Neatbilstības ziņojums par fiskālā nodrošinājuma rezervi un apropriācijas maksājumiem Eiropas Savienības budžetā  2015. gada 24. novembrī

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) 28.panta septīto daļu Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli fiskālās politikas jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai.

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 29.panta otro daļu, ja Padome atklāj Fiskālās disciplīnas likuma pārkāpumus vai Padomei tie kļūst zināmi, tā sagatavo neatbilstības ziņojumu, kurā ietver rekomendācijas neatbilstību novēršanai. Neatbilstības ziņojumu sagatavo nekavējoties pēc neatbilstības konstatēšanas, iesniedz Ministru kabinetam un Saeimai, kā arī publisko Padomes un Finanšu ministrijas mājaslapā internetā.

Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu un ar Finanšu ministrijas starpniecību iesniedzis Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā[1] priekšlikumu likumprojektiem "Par valsts budžetu 2016.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā. Priekšlikums paredz finansējuma pārdali 2016.-2018.gadam ik gadu 10 000 000 eiro apmērā no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu 33.01.00 "Ārstniecība", lai nodrošinātu ārstniecības personu un pārējo veselības aprūpes sistēmā nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu.

Padome vēlētos vērst Jūsu uzmanību, ka pretrunā ar noteikto FDL Pārejas noteikumu 3.punktā, likumprojektā "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" netika paredzēta fiskālā nodrošinājuma rezerve 0,1% no IKP apmērā. Padome norādīja par šo pārkāpumu savā 2015.gada Uzraudzības ziņojumā, tajā pat laikā paļaujoties uz Valdības centieniem fiskālā nodrošinājuma rezerves neesamību kompensēt ar izdevumu pieauguma ierobežošanu vai citiem fiskāliem pasākumiem, tādā veidā uzlabojot fiskālo bilanci 2016.gada budžeta pieņemšanas un arī izpildes periodā.

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā pieder pie speciālas budžeta kategorijas, kuras apropriācija tiek veikta ar Finanšu ministra lēmumu gadījumos, ja nepieciešams palielinājums papildu jau piešķirtajai apropriācijai gadskārtējā valsts budžetā, atbilstoši noteiktajam "Likuma par budžetu un finanšu vadību" 9.panta četrpadsmitajā un sešpadsmitajā daļā. Līdz ar to Padome jebkuru apropriāciju pārdali no šīm speciālajām kategorijām uzskata par papildu fiskālo risku. Vēl vairāk – tas palielina negatīvo uzkrāto novirzi no 2014. un 2015. gada fiskālajiem mērķiem, kā arī – palielina 2016.gada fiskālos riskus, kas var rezultēties vispārējās valdības budžeta deficītam sasniedzot 1,2% no IKP saskaņā ar Eiropas Komisijas 2016.gada Valdības budžeta plāna projekta novērtējumu.

Ņemot vērā Ministru kabineta priekšlikumu, Padome rekomendē Saeimai sekojošo:

1. Izmantot līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu veselības nozarē nodarbināto darba samaksas paaugstinājumam.

2. Papildināt neparedzēto izdevumu apropriāciju tikai nodrošinot atbilstošu uzkrājumu 2016.gadā no ieņēmumu palielinājuma vai izdevumu ietaupījuma izveidojot fiskālo nodrošinājuma rezervi 0,1% apmērā no IKP.

Padomes neatbilstības ziņojums (Nr.1-02/852) iesniegts Saeimai un Ministru kabinetam. Pieejams šeit.

[1] 2015.gada 20.novembra Finanšu ministra vēstule Nr.2-7-02/6139 pamatojoties uz Ministru kabineta lēmumu MK 16.11.2015. Nr.59 23.§ 10.apakšpunkts.