Neatbilstības ziņojums par maksimālo izdevumu griestu pārkāpumu  2018. gada 5. februārī

Arī šogad Ministru kabinetā turpinās iepriekšējā gadā aktīvi aizsāktā rīcība, kuras rezultātā Valdības pieņemtie lēmumi paredz tērēt ietaupītos resursus no tām budžeta programmām, kuras ir īpaši aizsargātas. Fiskālās disciplīnas likuma piektajā pantā ir noteiktas valsts budžeta programmas, kurās ietaupījumi nozīmē budžeta maksimālo izdevumu samazinājumu, nevis iespēju finanšu līdzekļus pārdalīt citām Valdības vajadzībām.

Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs J.Platais uzsver: "Padome nevar piekrist viedoklim, ka apropriāciju pārdale ir pieļaujama Latvijas likumdošanas nozīmē, jo pārdales rezultātā tiek grozītas apropriācijas, uz kurām attiecas Fiskālās disciplīnas likuma II nodaļas noteikumi."

2018. gada 30. janvāra Ministru kabineta sēdē tika pieņemts konceptuālais ziņojums "Par Sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018.–2020.gadā"". Konkrēti, Ministru kabinets pieņēma priekšlikumu, kas ļauj pārdalīt valsts ģimenes pabalstiem paredzētos līdzekļus citu "Demogrāfisko lietu centrs" ierosināto prioritāro pasākumu īstenošanai, ja tiek identificēti ietaupījumi šajā budžeta kategorijā. Ņemot vērā iepriekš minēto, Fiskālās disciplīnas padome secina, ka Ministru kabineta sēdē 30. janvārī pieņemtais lēmums pārdalīt līdzekļus no Labklājības ministrijas ģimenes valsts pabalstu programmas, kas neatbilst Fiskālās disciplīnas likumā noteiktajam. Fiskālās disciplīnas padome šeit neizskata piedāvāto pasākumu lietderību vai efektivitāti.

Neatbilstības ziņojums pieejams šeit.