Neatbilstības ziņojums par apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā”  2016. gada 11. novembrī

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 28.panta pirmo daļu Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā.

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 29.panta otro daļu, ja Padome atklāj šā likuma pārkāpumus vai Padomei tie kļūst zināmi, tā sagatavo neatbilstības ziņojumu, kurā ietver rekomendācijas neatbilstību novēršanai. Neatbilstības ziņojumu sagatavo nekavējoties pēc neatbilstības konstatēšanas, iesniedz Ministru kabinetam un Saeimai, kā arī publisko Finanšu ministrijas mājaslapā internetā.

2016.gada 8.novembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīti virkne darba kārtības punktu, kuri paredz grozījumus apropriācijā apakšprogrammai “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā”, 2016.gadā samazinot to kopumā par 13,4 milj. eiro:
•    Rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”;
•    Informatīvais ziņojums “Par papildus finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2016.gadā” un rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali”;
•    Informatīvais ziņojums “Par papildus līdzekļu piešķiršanu veselības aprūpes nozarei”.

Atbilstoši rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali” 1. punktam paredzēts pārdalīt finansējumu 8,2 milj. eiro apmērā uz programmu “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Rīkojuma projekta punkts 1.3.3 paredz samazināt finansējumu apakšprogrammai “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” par 1,4 milj. eiro.

Atbilstoši rīkojuma projekta “Par apropriācijas pārdali”, kas piesaistīts informatīvajam ziņojumam “Par papildus finansējuma piešķiršanu publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas izdevumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 2016.gadā”, 1. punktam paredzēts atbalstīt apropriācijas pārdali no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” uz Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammu “Maksa par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu” 6 milj. eiro apmērā, lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu AS “Pasažieru vilciens” par dzelzceļa infrastruktūras lietošanu  2016.gadā.

Atbilstoši protokollēmuma, kas piesaistīts informatīvajam ziņojumam “Par papildus līdzekļu piešķiršanu veselības aprūpes nozarei”, 3. un 4. punktam tiek atbalstīta apropriācijas pārdale no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” uz Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammām “Ārstniecība” (3 milj. eiro) un “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” (3 milj. eiro).

Kārtējie maksājumi Eiropas Savienības budžetā pieder pie speciālas budžeta kategorijas, kuras apropriācija tiek veikta ar Finanšu ministra lēmumu gadījumos, ja nepieciešams palielinājums papildu jau piešķirtajai apropriācijai gadskārtējā valsts budžetā, atbilstoši noteiktajam "Likuma par budžetu un finanšu vadību" 9.panta četrpadsmitajā un sešpadsmitajā daļā.

Līdz šim Finanšu ministrijas izstrādātajās Fiskālo risku deklarācijās ir bijis norādīts, ka iemaksas Eiropas Savienības budžetā ir ieskaitāmas simetrisko fiskālo risku kategorijā. Papildu izdevumu gadījumā pasliktinās vispārējās valdības budžeta bilance, bet, ja tiek iztērēts mazāk nekā tika plānots, bilance tiek uzlabota par atbilstošo summu.

Turklāt Fiskālās disciplīnas likuma 8. pants nosaka, ka, veicot budžeta grozījumus, koriģēto maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu griesti tiek precizēti Fiskālās disciplīnas likuma 5. panta uzskaitītajos gadījumos. 5 panta pirmās daļas 8. punktā tas attiecināts arī uz gadījumu, ja ir izmaiņas kārtējos maksājumos Eiropas Savienības budžetā.

Augstākminētie nosacījumi attiecas uz budžeta grozījumiem. Padome uzskata, ka konsekvences ievērošanai izdevumu griestu precizēšana jāpiemēro arī gadījumos, kad notiek apropriāciju pārdale, jo vajadzība nosacījumus piemērot pašreiz ir atkarīga no procedūras veida.

Ņemot vērā iepriekšminēto, Padome iebilst pret 2016.gada 8.novembra Ministru   kabineta sēdē pieņemtajiem lēmumiem pārdalīt līdzekļus no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā”. Šāda pieeja nav saskaņā ar simetrijas principa un Fiskālās disciplīnas likumā noteikto ierobežojumu attiecībā uz maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu griestiem konsekventu piemērošanu.

Lai novērstu šo neatbilstību, Padome rekomendē sekojošo:
1.    Precizēt juridisko regulējumu par grozījumiem apropriācijai Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammai “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā”, kurš precizētu nosacījumus attiecībā uz līdzekļu avotiem apropriācijas palielināšanai vai pilnvarojumu līdzekļu avotu izmantošanai apropriācijas samazināšanas gadījumā.

Padomes neatbilstības ziņojums (Nr.1-08/1307) iesniegts Saeimai un Ministru kabinetam. Pieejams šeit.