Padome norāda uz fiskālajiem riskiem un nepieciešamību veidot fiskālā nodrošinājuma rezervi  2014. gada 10. decembrī

Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) šodien iesniedza Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā Fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojuma papildinājumu par 2015. gada valsts budžeta un 2016.-2017. gadu budžeta ietvara projektiem (pieejams Padomes interneta vietnē www.fdp.gov.lv). Uzraudzības ziņojuma papildinājumā ir izceltas četras galvenās rekomendācijas budžeta veidošanā, t.sk. nepieciešamība 2016. gadam izveidot fiskālā nodrošinājuma rezervi 0,1% apmērā no iekšzemes kopprodukta, kā to paredz Fiskālās disciplīnas likums, pretēji Valdības priekšlikumam fiskālā nodrošinājuma rezervi 2016. gadam neveidot. Padome arī norāda uz riskiem nesasniegt budžeta bilances mērķus un nepieciešamību izstrādāt atbilstošus kompensējošus pasākumus.

"Fiskālās disciplīnas padome ir vienīgā neatkarīgā ar likumu pilnvarotā institūcija, kas novērtē valsts budžeta un budžeta ietvara likuma projektus. Izskatot Finanšu ministrijas iesniegto precizēto informāciju par 2015.-2017. gada budžeta ietvara likumu projektu un precizētos datus par skaitliskajiem fiskālajiem nosacījumiem, Padome aicina mazināt riskus budžeta bilances mērķu sasniegšanai un izveidot fiskālā nodrošinājuma rezervi atbilstoši Fiskālās disciplīnas likuma pārejas noteikumu normām. Nodokļu politikas stratēģija, kas ļautu efektīvi sasniegt Valdības mērķi – panākt nodokļu ieņēmumus 1/3 apmērā no iekšzemes kopprodukta līdz 2018. gadam – būtu jāizstrādā līdz ar Stabilitātes programmas 2015.-2018. gadiem sagatavošanu, lai valsts varētu stāties pretim izaicinājumiem un nodrošināt arvien pieaugošas kvalitātes valsts pakalpojumus un to pieejamību.", sacīja Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājs Jānis Platais.

Uzziņai:

Padome īsteno sekojošas funkcijas:

  • uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
  • pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
  • uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
  • sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
  • sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
  • sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
  • sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
  • lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Papildu informācija:

Dace Kalsone
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Tālrunis: 29170372, e-pasts: fiskala.padome@gmail.com
www: https://fdp.gov.lv