Padomes pašnovērtējums atbilstoši ESAO noteiktajiem pamatprincipiem neatkarīgajām fiskālajām institūcijām  2016. gada 14. aprīlī

Padome 2016.gada sākumā veica pašnovērtējumu, vadoties pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīnijām neatkarīgo fiskālo institūciju darbībai. Tika secināts, ka Fiskālās disciplīnas padome kopumā atbilst ESAO kritērijiem, taču konsekventa pieeja komunikācijai ar sabiedrību un plašsaziņas līdzekļiem stiprinātu Padomes ietekmi uz publisko diskusiju un Padomes novērtējums, ko veic ārējs novērotājs, varētu uzlabot Padomes darbību.

Pašnovērtējums ir būtisks, lai apzinātu iestādes stiprās un vājās puses un kritiski izvērtētu jomas, kurās nepieciešama lielāka uzmanība un konsekvence. Ilgtermiņā mēs plānojam uzrunāt ārvalstu ekspertus, kuru rekomendācijas Padomei ļautu savus pienākumus pildīt atbilstoši stingrākajiem starptautiskajiem nosacījumiem.