Par atkāpi no budžeta bilances mērķa, lai ieviestu strukturālās reformas veselības aprūpē  2017. gada 6. decembrī

Saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma (turpmāk – FDL) 28. panta septīto daļu Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli fiskālās politikas jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai.

Fiskālās disciplīnas Uzraudzības ziņojumā par Latvijas Vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018.-2020. gadam Padome nepiekrita atkāpei no budžeta bilances mērķa, lai ieviestu strukturālās reformas veselības aprūpē. Padomes nostāja bija, ka pieejamā informācija par reformu un tās ilgtermiņa ietekmi uz tautsaimniecības izaugsmi nebija pietiekama, lai attaisnotu deficīta finansējuma izmantošanu.

Ņemot vērā Veselības ministrijas atsūtīto informāciju, kura sniedz pārskatu par reformu pasākumiem un sasniedzamajiem rezultātiem, Padome atceļ savu iebildumu pret deficīta atkāpi veselības aprūpes sistēmas reformas īstenošanai.

Padome turpinās pārraudzīt progresu saistībā ar strukturālajām reformām veselības aprūpes sistēmā.

Viedoklis pieejams šeit.