Valdība pārkāpj maksimāli pieļaujamo budžeta izdevumu apmēru un tādējādi neievēro fiskālās disciplīnas prasības  2017. gada 15. septembrī

2017. gada 14. septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīts darba kārtības punkts, kurš paredz ietaupīto līdzekļu pārdali no budžeta apakšprogrammas “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” uz Veselības ministrijas budžeta programmas 33.17.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs” apakšprogrammām. Kopumā tiek pārdalīti 16 400 000 eiro.

Padome iebilst pret lēmumu pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017. gadam par 16 400 000 eiro. Padome uzskata, ka lēmums par finansējuma piešķiršanu Veselības ministrijai, samazinot izdevumus iemaksām Eiropas kopienas budžetā 2017. gadā, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

Lai novērstu neatbilstību, Padome rekomendē Ministru kabinetam izstrādāt pasākumus, kuri pilnībā kompensētu lēmumu piešķirt papildu 16 400 000 eiro Veselības ministrijas slimnīcu apakšprogrammu vajadzībām.

Vienlaikus Padome norāda, ka 2017. gada jūlijā konstatētā neatbilstība arī vēl nav atrisināta. Šī neatbilstība izveidojās, atdalot nodokļu reformas likumprojektu nosūtīšanu izskatīšanai Saeimai atsevišķi no vidēja termiņa budžeta ietvara, tādējādi pārkāpjot vidēja termiņa budžeta ietvarā noteiktos valsts budžeta maksimālo izdevumu apmērus 2018. un 2019. gadiem.

Vienlaikus Padome norāda, ka neatbilstības, kas izveidojās, (i) atdalot nodokļu reformas likumprojektu nosūtīšanu izskatīšanai Saeimai atsevišķi no vidēja termiņa budžeta ietvara, tādējādi pārkāpjot vidēja termiņa budžeta ietvarā noteiktos valsts budžeta maksimālo izdevumu apmērus 2018. un 2019. gadiem, un (ii) pārdalot līdzekļus no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas “Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā” uz Satiksmes ministrijas apakšprogrammām, vēl nav atrisinātas.

Neatbilstības ziņojums pieejams šeit.