Valdība trešo reizi trīs nedēļās pārkāpj Fiskālās disciplīnas likumu  2017. gada 20. septembrī

2017. gada 19. septembra Ministru kabineta sēdē tika izskatīti darba kārtības punkti, kuri paredz grozījumus apropriācijā apakšprogrammai "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" un "Valsts parāda vadība". 2017. gadā, tās attiecīgi samazinot par 4 010 609 eiro un 96 216 eiro.

Padome iebilst pret lēmumu pārdalīt ietaupītos līdzekļus, jo šāda rīcība samazina maksimāli pieļaujamos valsts budžeta izdevumus 2017. gadam par 4 106 825 eiro. Padome uzskata, ka lēmums par finansējuma pārdali, samazinot izdevumus iemaksām Eiropas kopienas budžetā un valsts parāda vadības programmā 2017. gadā, rada neatbilstību ar Fiskālās disciplīnas likumu.

Lai novērstu neatbilstību, Padome rekomendē Ministru kabinetam izstrādāt pasākumus, kuri pilnībā kompensētu lēmumu piešķirt papildu 4 106 825 eiro.

Vienlaikus Padome norāda, ka 2017. gada jūlijā konstatētā neatbilstība arī vēl nav atrisināta. Šī neatbilstība izveidojās, atdalot nodokļu reformas likumprojektu nosūtīšanu izskatīšanai Saeimai atsevišķi no vidēja termiņa budžeta ietvara, tādējādi pārkāpjot vidēja termiņa budžeta ietvarā noteiktos valsts budžeta maksimālo izdevumu apmērus 2018. un 2019. gadiem.

Vienlaikus Padome norāda, ka neatbilstības, kas izveidojās, (i) pārdalot līdzekļus no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" uz Satiksmes ministrijas apakšprogrammām, un (ii) pārdalot līdzekļus no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" uz Veselības ministrijas budžeta programmas 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs" apakšprogrammu, vēl nav atrisinātas.

Neatbilstības ziņojums pieejams šeit.