Valdībai izskatot rīcības plāna projektu jāpārskata nodokļu politikas izstrādes termiņš  2015. gada 26. janvārī

Ievērojot Valdības rīcības plāna projektā, kas ir pieejams Pārresoru koordinācijas centra mājaslapā, atkārtoti noteikto garo termiņu nodokļu politikas izstrādei – 2017.gada 15.jūliju, Fiskālās disciplīnas padome (turpmāk – Padome) atkārtoti vērš uzmanību un aicina Valdību pārskatīt šo termiņu un izstrādāt nodokļu politiku vēl šajā pusgadā. 

"Izstrādātais Valdības rīcības plāns nebūs reāls, ja Valdība nesāks virzīties no pašlaik mazāk kā 28% nodokļu īpatsvara no IKP uz īpatsvaru, kas tiek minēts Valdības deklarācijā un arī iepriekšējo gadu plānošanas dokumentos, t.i. trešdaļas apmērā no IKP. Ņemot vērā, ka efektīvākie ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi tika ietverti jau 2015.gada budžetā, ēnu ekonomikas apkarošanas pasākumi vien nepalīdzēs pārvarēt nodokļu īpatsvara lejupslīdi pret IKP pie pašreizējās nodokļu politikas saistībām. Padome tās esošajā kapacitātē nespēj pietiekami strauji izvērtēt pilnu izdevumu fiskālo ietekmi, bet saistības labklājības, pedagogu darba samaksas, veselības aprūpes un aizsardzības sfērās vien nebūs iespējams sasniegt pie pašreizējās nodokļu politikas", sacīja Fiskālās disciplīnas padomes loceklis Inesis Feiferis.

Padomes atbilde Finanšu ministrijai uz 30.12.2014. sniegtajiem komentāriem par fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu pieejama šeit.

Uzziņai:
Padome īsteno sekojošas funkcijas:

  • uzrauga Fiskālās disciplīnas likumā (turpmāk – FDL) noteikto fiskālo nosacījumu ievērošanu ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta sagatavošanā, šo likumu izpildē un grozījumu sagatavošanā;
  • pārbauda bilances nosacījuma un izdevumu pieauguma nosacījuma piemērošanas pareizību, tai skaitā veicot neatkarīgu potenciālā iekšzemes kopprodukta un nominālā iekšzemes kopprodukta novērtējumu un strukturālās bilances aprēķinu;
  • uzrauga FDL nosacījumu ievērošanu gadskārtējā valsts budžeta likuma izpildē, pašvaldību konsolidētā budžeta un atvasinātu publisku personu budžetu summāro fiskālo rādītāju atbilstību prognozētajām vērtībām;
  • sagatavo viedokli par to, cik liela atkāpe no bilances nosacījuma pieļaujama ekonomikas nopietnas lejupslīdes laikā;
  • sagatavo viedokli par fiskālā nodrošinājuma rezerves apjoma atbilstību valstī pastāvošajiem fiskālajiem riskiem;
  • sagatavo fiskālās disciplīnas uzraudzības ziņojumu un, ja nepieciešams, neatbilstības ziņojumu;
  • sagatavo un iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam viedokli citos fiskālās politikas un makroekonomiskās attīstības jautājumos, ja atzīst tos par būtiskiem FDL normu ievērošanai;
  • lai sagatavotu FDL noteiktos ziņojumus, novērtē un analizē valsts fiskālās politikas ilgtspēju.

Papildu informācija:
Dace Kalsone
Fiskālās disciplīnas padomes sekretāre
Tālrunis: 29170372, e-pasts: dace.kalsone@fdp.gov.lv
www: https://fdp.gov.lv